Privacyverklaring

Vloerenrijk, gevestigd te 4207 HE Gorinchem, aan het adres Edinsonweg 3, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Vloerenrijk
 • Edinsonweg 3
 • 4207 HE Gorinchem
 • 0183 – 632376
 • info@vloerenrijk.nl
 • www.vloerenrijk.nl
 1. Algemeen

1.1
In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Vloerenrijk de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2
De persoonsgegevens die door Vloerenrijk worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, enz.

 1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1
Vloerenrijk verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Vloerenrijk heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Vloerenrijk, een bestelling bij Vloerenrijk te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Vloerenrijk.
2.2
Vloerenrijk gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Vloerenrijk heeft verstrekt:
2.2.1
Als de Gebruiker Vloerenrijk om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Vloerenrijk de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2.2
Als de Gebruiker een bestelling doet, gebruikt Vloerenrijk de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
2.2.3
Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Vloerenrijk de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
2.3
Daarnaast kan Vloerenrijk de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Vloerenrijk die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@vloerenrijk.nl.

 1. Doorgifte aan derden

3.1
Vloerenrijk zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
3.1.1
de doorgifte geschiedt aan een door Vloerenrijk voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Vloerenrijk een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
3.1.2
Vloerenrijk op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 1. Cookies

4.1
Vloerenrijk maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het cookiebeleid van verantwoordelijke dat hier gevonden kan worden bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Vloerenrijk cookies gebruikt.

 1. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

5.1
De Gebruiker heeft recht op inzage1, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
5.2
Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Vloerenrijk bereiken op info@vloerenrijk.nl.
5.3
Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@vloerenrijk.nl.

 1. 6. Beveiliging

6.1
Vloerenrijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 1. 7. Wijzigingen in het Privacybeleid

7.1
Vloerenrijk behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Vloerenrijk adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 01-07-2021